ประวัติโรงเรียนกันตังพิทยากร

        โรงเรียนกันตังพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 282 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110 โทร.0-7525-1100 โทรสาร 0-7525-1295 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกยาง ตำบลควนธานี ตำบลวังวน ตำบลบางหมาก ตำบลบางเป้า ตำบลคลองชีล้อม ตำบลกันตังใต้ และตำบลกันตัง

        โรงเรียนกันตังพิทยากร เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนกันตัง ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา
        ปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกันตังขึ้น ตามประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2517 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนกันตังวิทยา” บนเนื้อที่ 62 ไร่ 97 ตารางวา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ดินรกร้างอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลบางเป้า และเปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 ซึ่งมีเพียงอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง โดยรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ต่อมาในปลายปีเดียวกันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกันตังพิทยากร”
        ปี พ.ศ. 2518 ประชาชนและนักเรียนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสถานที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากห่างไกลชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงร่วมมือกันร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอย้ายสถานที่เรียน และได้ย้ายมาเรียนชั่วคราวที่บริเวณด่านกักสัตว์ (คอกวัว) ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนกันตังเดิม
        ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนกันตัง ให้มารวมกับโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยโอนทรัพย์สิน ข้าราชการ และลูกจ้างมารวมกัน โรงเรียนกันตังพิทยากรจึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกันตัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2519 เป็นต้นมา
        ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้พื้นที่โรงเรียนเดิมซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ จึงไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวในโอกาสต่อไป โรงเรียนจึงขอใช้ที่ราชพัสดุอีกแปลงที่อยู่ติดกัน ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 37 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ส่วนพื้นที่ในตำบลบางเป้าได้ถูกใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตร และปลูกยางพาราของโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา
        ปัจจุบันโรงเรียนกันตังพิทยากร มีอาคารเรียน 6 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 4 หลัง อาคาร TO BE NUMBER ONE 1 หลัง โรงกรองน้ำดื่ม 1 หลัง ป้อมยาม 1 หลัง และบ้านพักครู 12 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 4 หลัง