ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกันตังพิทยากร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1092140336
รหัส Smis 8 หลัก : 92022001
รหัส Obec 6 หลัก : 140336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กันตังพิทยากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kantangpittayakorn
ที่อยู่ : 282 ถนนตรังคภูมิ
ตำบล : กันตัง
อำเภอ : กันตัง
จังหวัด : ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 92110
โทรศัพท์ : 075251100
โทรสาร : 075251295
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01/06/2519
อีเมล์ : kantang@kantangpit.ac.th
เว็บไซต์ : www.kantangpit.ac.th
เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140336
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ศรีตรัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองกันตัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่การศึกษา: 23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กม.