การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนกันตังพิทยากร

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
01 โครงสร้าง

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับ ภารกิจ 4 ด้าน ได้ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/structure/
02 ข้อมูลผู้บริหาร

• แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสถานศึกษา

(2) รองผู้บริหารสถานศึกษา

• แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ชื่อ-นามสกุล

(2) ตำแหน่ง

(3) รูปถ่าย

(4) ช่องทางการติดต่อ

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/administrator/
03 อำนาจหน้าที่

• แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/therole/
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด
• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีพ.ศ.2566
📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/04แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-2566-2568.pdf
05 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย 
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
– แผนที่ตั้ง
📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/contact/
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

– พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/law/
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2566
📢 http://www.kantangpit.ac.th/
📢 https://www.facebook.com/โรงเรียนกันตังพิทยากร-2018
08 Q&A • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/dwqa-questions/
09 Social Network • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 📢 http://www.kantangpit.ac.th/
📢 https://www.facebook.com/โรงเรียนกันตังพิทยากร-2018
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลสาวนบุคคล.pdf

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการหรือกิจกรรม

(2) งบประมาณที่ใช้

(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O11แผนปฏิบัติการโรงเรียนกันตังพิทยากร-ปี2566.pdf
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O11
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานและโครงการ/กิจกรรม – สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566
📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/012แบบรายงานความก้าวหน้าปี66-2.pdf
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

• แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/013สรุปโครงการปี2565-2.pdf
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

• จะต้องเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/คู่มือการบริหารงานงบประมาณกันตังพิทยากร.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/คู่มือบริหารงานทั่วไปกพ..pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/คู่มือบริหารงานบุคคลกพ.pdf

015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

• แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย ประกอบด้วย

(1) บริการหรือภารกิจใด

(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

(3) แผนผัง/แผนภูมิ 

(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ

(5) ผู้รับผิดชอบ

• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/015ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/015ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/015ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป.-PDF.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/015ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ.pdf

016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/016สถิติการใช้บริการ-วิชาการ.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/016ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายงบประมาณกพ.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/016สถิติ-บริหารทั่วไป.pdf

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565
📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O17รายงานสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการของ.pdf  
018 E – Service • แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอ รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

📢https://www.kantangpit.ac.th/wp4/e-service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566 
📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 
020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/020ประกาศซื้อหนังสือปี66โดยคัดเลือก.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/020ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือเรียน66.pdf

021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

• แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซ์้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน แรกของปี พ.ศ.2566

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O21แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-โรง.pdf
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

• แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O22แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

• เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
024 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O23 
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหา.pdf
025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(3) การพัฒนาบุคลากร

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

• เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2020/09/027.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/025คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประ.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/025ประเมินครูผู้ช่วย.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/025หลักเกณฑ์ประเมินเลื่อนเงินเดือน.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/025หลักเกณฑ์วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุ.pdf

026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

• แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลกาด้วย 

(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้ายการฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O26รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  รายลด้วย 

(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน

(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

(4) ระยะเวลาดำเนินการ

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O27-คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรี.pdf
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/appeal/
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2566
หมายเหตุ กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O29-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤต.pdf
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

• แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
• มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
031 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

• เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด

• มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/mission/

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย-NO-Gife-Policy.pdf

032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
• เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อ ถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566
📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O32-การสร้างวัฒนธรรม-No-Gift-Policy.pdf
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

• แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

• เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O33รายงานผลตามนโยบาย-No-Gift-Policy.pdf
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

• แสดงการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี.pdf
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 034

• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการ/กิจกรรม

(2) งบประมาณ

(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

• แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 036
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายใตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตกพ66.pdf
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

• แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O38รายงานผลการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีงบ65กพ.pdf

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับทปี พ.ศ.2564

• แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

📢 http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/039หนังสือ-กคศ.ประมวลจริยธรรม.pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/039หนังสือ-กคศ..pdf

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/039ประมวลจริยธรรมราชกิจจานุเบกษา.pdf

040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

• แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ DO’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม

(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O40การขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

• แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O41รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565

• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน 

(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ

• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา66.pdf
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

• แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

📢http://www.kantangpit.ac.th/wp4/wp-content/uploads/2023/08/O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา66.pdf