ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงเรียนกันตังพิทยากร

ฉบับภาษาไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ