ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงเรียนกันตังพิทยากร