:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นายตุลชัย สะกัญญา

นายตุลชัย สะกัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายตุลชัย สะกัญญา

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

น.ส.เพ็ญลักษณ์ สุจริยา

น.ส.เพ็ญลักษณ์ สุจริยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.เพ็ญลักษณ์ สุจริยา

น.ส.ทิพวรรณ ไชยบุญ

น.ส.ทิพวรรณ ไชยบุญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ทิพวรรณ ไชยบุญ

น.ส.วีณา กิ่งเกาะยาว

น.ส.วีณา กิ่งเกาะยาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.วีณา กิ่งเกาะยาว

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์

น.ส.มาซีเตาะ แวหามะ

น.ส.มาซีเตาะ แวหามะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.มาซีเตาะ แวหามะ

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

น.ส.นิชาภัทร คำทอง

น.ส.นิชาภัทร คำทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.นิชาภัทร คำทอง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

นางสาวอนิษา ดินอะ

นางสาวอนิษา ดินอะ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวอนิษา ดินอะ

นางสาวเปี่ยมจิตร นางหลาด

นางสาวเปี่ยมจิตร นางหลาด

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวเปี่ยมจิตร นางหลาด