:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นางศิริรัตน์ ปูขาว

นางศิริรัตน์ ปูขาว

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ ปูขาว

นางพรรณี จันทร์โถ

นางพรรณี จันทร์โถ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณี จันทร์โถ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

นางปิยวรรณ จังเม่ง

นางปิยวรรณ จังเม่ง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยวรรณ จังเม่ง

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

นายสมชาย ผลจรุง

นายสมชาย ผลจรุง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมชาย ผลจรุง

นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล

นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล