:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม

นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม

นางสาวศิริพร พลสิน

นางสาวศิริพร พลสิน

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริพร พลสิน

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

นางสาวสุกัลญา หาบหา

นางสาวสุกัลญา หาบหา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุกัลญา หาบหา

นางพนัดดา ชินรินทร์

นางพนัดดา ชินรินทร์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพนัดดา ชินรินทร์

นางสาววรารัตน์ บุปผา

นางสาววรารัตน์ บุปผา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรารัตน์ บุปผา

นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

นางนิสา สงสม

นางนิสา สงสม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิสา สงสม