:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

นางพรรณี จันทร์โถ

นางพรรณี จันทร์โถ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณี จันทร์โถ

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

นางแก้วตา จินตาแก้ว

นางแก้วตา จินตาแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางแก้วตา จินตาแก้ว

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

นายจารึก ยกถาวร

นายจารึก ยกถาวร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจารึก ยกถาวร

นางเสาวนี ชัยทอง

นางเสาวนี ชัยทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางเสาวนี ชัยทอง

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

นางสาวศรีศิริ ศรีไทย

นางสาวศรีศิริ ศรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรีศิริ ศรีไทย

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์