:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นางศิริรัตน์ ปูขาว

นางศิริรัตน์ ปูขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ ปูขาว

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางสุมาลี ทองสุด

นางสุมาลี ทองสุด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ

นางสุมาลี ทองสุด

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นางสาวทิพย์ชนก นาคมาตร์

นางสาวอมฤตา โอมณี

นางสาวอมฤตา โอมณี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอมฤตา โอมณี

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาแ

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม