:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นางปิยวรรณ จังเม่ง

นางปิยวรรณ จังเม่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยวรรณ จังเม่ง

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

นายคริษฐ์ โล่ห์ปัญญา

นายคริษฐ์ โล่ห์ปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายคริษฐ์ โล่ห์ปัญญา

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

นางพนัดดา ชินรินทร์

นางพนัดดา ชินรินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพนัดดา ชินรินทร์

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

นางแก้วตา จินตาแก้ว

นางแก้วตา จินตาแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางแก้วตา จินตาแก้ว

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

นายสุพร พานิชกรณ์

นายสุพร พานิชกรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายสุพร พานิชกรณ์

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

นายสามารถ กังแฮ

นายสามารถ กังแฮ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสามารถ กังแฮ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นางสาวศิริพร พลสิน

นางสาวศิริพร พลสิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริพร พลสิน