:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นายสมชาย ผลจรุง

นายสมชาย ผลจรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมชาย ผลจรุง

นางสาววิชุดา จิตรเที่ยง

นางสาววิชุดา จิตรเที่ยง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิชุดา จิตรเที่ยง

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

น.ส.สุกัลญา หาบหา

น.ส.สุกัลญา หาบหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.สุกัลญา หาบหา

นางพนัดดา ชินรินทร์

นางพนัดดา ชินรินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพนัดดา ชินรินทร์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

นางสาวณัฐวดี ระหัส

นางสาวณัฐวดี ระหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวณัฐวดี ระหัส

นางแฉล้ม หาญกลับ

นางแฉล้ม หาญกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแฉล้ม หาญกลับ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายธนดล ชิดโพธิ์

นายธนดล ชิดโพธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนดล ชิดโพธิ์

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

นางพนิดา ชัยเสนีย์

นางพนิดา ชัยเสนีย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางพนิดา ชัยเสนีย์

นางสาวสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ

นางสาวสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ

นางสาวสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ