:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นางสาวอรวรรณ ดีเบา

นางสาวอรวรรณ ดีเบา

งานแนะแนว

นางสาวอรวรรณ ดีเบา

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

งานแนะแนว

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

บรรณารักษ์

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง