:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

น.ส.ศรีศิริ ศรีไทย

น.ส.ศรีศิริ ศรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ศรีศิริ ศรีไทย

นางแฉล้ม หาญกลับ

นางแฉล้ม หาญกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแฉล้ม หาญกลับ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

น.ส.สายใจ กังแฮ

น.ส.สายใจ กังแฮ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.สายใจ กังแฮ

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

น.ส.อมฤตา โอมณี

น.ส.อมฤตา โอมณี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.อมฤตา โอมณี

น.ส.จุฑามาศ มิลินทวิสมัย

น.ส.จุฑามาศ มิลินทวิสมัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.จุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นายสามารถ กังแฮ

นายสามารถ กังแฮ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสามารถ กังแฮ

น.ส.ศิราธร ทองฤทธิ์

น.ส.ศิราธร ทองฤทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ศิราธร ทองฤทธิ์

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเท

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน