:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นางสายพิน ปรังพันธ์

นางสายพิน ปรังพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางสายพิน ปรังพันธ์

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

นายสุพร พานิชกรณ์

นายสุพร พานิชกรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายสุพร พานิชกรณ์

น.ส.จินตนา ปรังพันธ์

น.ส.จินตนา ปรังพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

น.ส.จินตนา ปรังพันธ์

นางเสาวนี ชัยทอง

นางเสาวนี ชัยทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางเสาวนี ชัยทอง

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายแสนสุข หมาดนุ้ย

นายแสนสุข หมาดนุ้ย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายแสนสุข หมาดนุ้ย