:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นางสุมาลี ทองสุด

นางสุมาลี ทองสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสุมาลี ทองสุด

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

น.ส.สุนิสา อุดมศักดิ์

น.ส.สุนิสา อุดมศักดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

น.ส.สุนิสา อุดมศักดิ์

นางแก้วตา จินตาแก้ว

นางแก้วตา จินตาแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางแก้วตา จินตาแก้ว

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

นางพนิดา ชัยเสนีย์

นางพนิดา ชัยเสนีย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางพนิดา ชัยเสนีย์

น.ส.ณัฐณิชา จันทร์ย่อง

น.ส.ณัฐณิชา จันทร์ย่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

น.ส.ณัฐณิชา จันทร์ย่อง

นางสาวณัฐวดี ระหัส

นางสาวณัฐวดี ระหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวณัฐวดี ระหัส