:: โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด ::

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวศิริพร พลสิน

นางสาวศิริพร พลสิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริพร พลสิน

นางสาวสายใจ กังแฮ

นางสาวสายใจ กังแฮ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสายใจ กังแฮ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นางพนิดา ชัยเสนีย์

นางพนิดา ชัยเสนีย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางพนิดา ชัยเสนีย์

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

นางสาวณัฐวดี ระหัส

นางสาวณัฐวดี ระหัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวณัฐวดี ระหัส

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

นายวิเชียร ประสิทธิเสริฐ

นายวิเชียร ประสิทธิเสริฐ

นายวิเชียร ประสิทธิเสริฐ

นายธนดล ชิดโพธิ์

นายธนดล ชิดโพธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนดล ชิดโพธิ์