คลังสื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน โรงเรียนกันตังพิทยากร


วีดีโอสาธิต วิธีการเข้าใช้ G Suite for Education
สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค COVID 19


” โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด “

📄 เข้าเรียนตามระดับชั้น

📄 เข้าเรียนตามกลุ่มสาระ

” หยุดอยู่บ้าน แต่ไม่หยุดเรียนรู้ “