คำแนะนำ โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และใช้คำสุภาพ

6+14=