โรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลำดับที่ 4

26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลำดับที่ 4 ของโรงเรียนขนาดกลาง

Read more

นักเรียนชมรมต้นกล้าอันดามัน ได้รับรางวัลผู้นำเยาวชน

นายพีระยุทธ ซื่อตรง ตัวแทนนักเรียนชมรมต้นกล้าอันดามัน ได้รับรางวัลผู้นำเยาวชน

Read more