รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562

ผู้รายงาน          

Read more

การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562

ชื่อผู้วิจัย        

Read more

การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด

ชื่อรายงาน &nbs

Read more

รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง  &n

Read more

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง   

Read more