เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2564 เรียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มาเรียนที่โรงเรียน

Read more

***ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง**** เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียนที่มี

Read more

12 มีนาคม 2564 ต้อนรับหน่วยงานและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

12 มีนาคม 2564 ต้อนรับหน่วยงานและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการมาศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน

Read more

ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนเพื่ออาชีพ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนกันตังพิทยากร ศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more