***ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง**** เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียนที่มี

Read more

12 มีนาคม 2564 ต้อนรับหน่วยงานและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

12 มีนาคม 2564 ต้อนรับหน่วยงานและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการมาศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน

Read more

ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนเพื่ออาชีพ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนกันตังพิทยากร ศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more

MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

22 มกราคม 2564 MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับโรงเรียนกันตังพิทยากร

Read more

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณโดยรอบโรงเรียน #รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอันตราย ไวรัสโคโรน่า 2019

21 มกราคม 2564 ขอขอบคุณ จิตอาสา กลุ่มกันตังก้าวหน้า ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณโดยรอบโรงเรียน
#รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอันตราย ไวรัสโคโรน่า 2019

Read more

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนกันตังพิทยากรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนจึงขอประกาศแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
2. ในช่วงเวลาที่ปิดสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสม
3. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.kantangpit.ac.th
หรือ เพจของโรงเรียน : โรงเรียนกันตังพิทยากร 2018

Read more

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง

Read more