***ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง**** เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียนที่มี

Read more

เดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น

23 มีนาคม 2564 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนกันตังพิทยากร ชมรมต้นกล้าอันดามันกันตังพิทยากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส รอบตลาดเทศบาลเมืองกันตัง

Read more

12 มีนาคม 2564 ต้อนรับหน่วยงานและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

12 มีนาคม 2564 ต้อนรับหน่วยงานและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการมาศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน

Read more

ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนเพื่ออาชีพ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนกันตังพิทยากร ศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more