MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

22 มกราคม 2564 MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับโรงเรียนกันตังพิทยากร

Read more

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณโดยรอบโรงเรียน #รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอันตราย ไวรัสโคโรน่า 2019

21 มกราคม 2564 ขอขอบคุณ จิตอาสา กลุ่มกันตังก้าวหน้า ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณโดยรอบโรงเรียน
#รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอันตราย ไวรัสโคโรน่า 2019

Read more

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนกันตังพิทยากรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนจึงขอประกาศแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
2. ในช่วงเวลาที่ปิดสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสม
3. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.kantangpit.ac.th
หรือ เพจของโรงเรียน : โรงเรียนกันตังพิทยากร 2018

Read more

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง

Read more

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

ประชุมสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ,ทบทวนปรับปรุงขบวนการการจัดทำ PLC ของคุณครู

27-28 กันยายน 2563 คณะครูบุคลากรโรงเรียนกันตังพิทยากร ประชุมสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ,ทบทวนปรับปรุงขบวนการการจัดทำ PLC ของคุณครู และศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

Read more

ครอบครัวชาวกันตังพิทยากรร่วมมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณ

27 กันยายน 2563 ครอบครัวชาวกันตังพิทยากรร่วมมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณ และแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ชลนภารีสอร์ท ขนอม นครศรีธรรมราช #เราภูมิใจกันตังพิทยากร#

Read more

ประเพณีเดือนสิบ ปี2563

ด้วยวันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นวันสารทไทย ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส และจัดทำหมรับส่งเข้าร่วมสมโภช เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

Read more