สถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัล “สถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565” รางวัลอันทรงเกียรติที่สถานศึกษาตัองตระหนักและรักษาคุณความดีไว้ให้ยั่งยืน ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลร่วมให้กำลังใจในการทำงานและรับการประเมินส่งผลให้โรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ #สมคุณค่ากันตังพิทยากร