ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนกันตังพิทยากรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 28 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 4 คน และนักเรียน จำนวน 24 คน