29 มีนาคม 2566 โรงเรียนกันตังพิทยากรจัดประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียน

29 มีนาคม 2566 โรงเรียนกันตังพิทยากรจัดประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียน และมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ที่มีผลการเรียนดีเด่น และดีมาก ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์