การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4


ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร
เรื่อง การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมราชพฤกษ์
เวลา 08.30–09.00 น. ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครอง
เวลา 09.00.-11.30 น. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
เตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียน
1.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:ป (จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา)
ส่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง หากมิใช่บิดาหรือมารดา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

https://drive.google.com/file/d/1nUm2aFPNf03Ntzhr2el_xlu69gPYVgWp/view?usp=sharing


เรื่อง การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมราชพฤกษ์
เวลา 08.30–09.00 น. ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครอง
เวลา 09.00-11.30 น. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
เตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียน
1.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:ป (จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา)
ส่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง หากมิใช่บิดาหรือมารดา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ


https://drive.google.com/file/d/1UfpkjsD4Akq9mem99PCPxhANPcJVrpoK/view?usp=sharing