ประกาศ

ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hubและโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

รายงานตัว และจ่ายเงินบำรุงการศึกษา

วันที่ 11 มี.ค. 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

ณ ลานลีลาวดี

คลิกดูรายชื่อ ม.1

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

รายงานตัว และจ่ายเงินบำรุงการศึกษา

โครงการพิเศษวิทย์-คณิต (เตรียมแพทย์-พยาบาล) 2,200 บาท

โครงการอื่น ๆ 1,500 บาท

วันที่ 11 มี.ค. 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ลานลีลาวดี

คลิกดูรายชื่อ ม.4