โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร”

ระดับชั้น ม.4 ม.5 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565

ระดับชั้น ม.1 ม.2 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565