โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (HCEC)

วันที่ 10-11 มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center (HCEC) โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรขยายผล Microsoft Data Science