ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร

เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราที่ปลูกอยู่บนพื้นดินราชพัสดุ เนื้อที่ 48 ไร่ จำนวน 3,130 ต้น

ด้วยโรงเรียนกันตังพิทยากร จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดไม้ยางพาราที่ปลูกอยู่บนที่่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ตง.480 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในราคากลาง 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

รายละเอียดดังแนบ