ประกาศขยายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดตรัง ให้สถานศึกษาในจังหวัดตรัง เลื่อนเปิดเรียน (On-Site) เป็นวันที่ 12 ก.ค.2564 นั้น โรงเรียนกันตังพิทยากร จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง