ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

ระดับ ม.1 https://drive.google.com/…/1REr…/view…

ระดับ ม.4 https://drive.google.com/…/1pzfPcFabNXmh…/view…

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

ม.1 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeG…/viewform…

ม.4 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSev0bXh…/viewform…

หมายเหตุ ให้ยืนยัน ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. หากไม่รายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์