ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร

ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่4 ปีการศึกษา 2564 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ฯ

คลิกรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับ ม.1

คลิกรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับ ม.4

หมายเหตุ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกโครงการฯ ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าประกันชีวิต ในวันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30–12.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อสำรองโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อันดับที่ 1-15(ม.1) อันดับที่1-10(ม.4) ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าประกันชีวิต (จะไม่คืนให้ในทุกกรณี) ในวันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00–14.00 น. ที่ห้องฝ่าบริหารวิชาการ (415)