เดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น

23 มีนาคม 2564 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนกันตังพิทยากร ชมรมต้นกล้าอันดามันกันตังพิทยากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส รอบตลาดเทศบาลเมืองกันตัง