ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนเพื่ออาชีพ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนกันตังพิทยากร ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การจัดการสอนแผนการเรียนเพื่ออาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร