MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

22 มกราคม 2564 MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับโรงเรียนกันตังพิทยากร

Read more

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณโดยรอบโรงเรียน #รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอันตราย ไวรัสโคโรน่า 2019

21 มกราคม 2564 ขอขอบคุณ จิตอาสา กลุ่มกันตังก้าวหน้า ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณโดยรอบโรงเรียน
#รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอันตราย ไวรัสโคโรน่า 2019

Read more

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนกันตังพิทยากรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนจึงขอประกาศแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
2. ในช่วงเวลาที่ปิดสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสม
3. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.kantangpit.ac.th
หรือ เพจของโรงเรียน : โรงเรียนกันตังพิทยากร 2018

Read more