ต้อนรับนางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร

ต้อนรับนางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร ขอขอบคุณ ผู้มีเกียรติทุกท่านในการเดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้อำนวยการ