แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกันตังพิทยากร แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นวิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ครูมาณิตย์ คดีพิศาล, ครูปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์, ครูสายใจ กังแฮ, ครูแฉล้ม หาญกลับ, ครูศิริรัตน์ ปูขาว และครูวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม