แสดงความยินดีกับนางสาวธมลวรรณ มีดอกดวง

แสดงความยินดีกับนางสาวธมลวรรณ มีดอกดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์