พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกันตังพิทยากร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นประธานในพิธี และมีการมอบทุนการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ดังนี้

1.ทุนผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 21 ทุน เป็นเงิน 25,200 บาท

2.ทุนส่งเสริมการเรียน จำนวน 47 ทุน เป็นเงิน 70,500 บาท

3.ทุนนักเรียนธนาคารโรงเรียน จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 18,000 บาท

4.ทุนกตัญญู โดยรองผู้อำนวยการประพันธ์ วงศ์อภิชาติ จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 14,000 บาท

5.ทุนระบุบุคคล จำนวน 66 ทุน เป็นเงิน 118,000 บาท

6.ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จำนวน 56 ทุน เป็นเงิน 183,000 บาท

***รวมทั้งหมด 208 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 428,700 บาท โรงเรียนกันตังพิทยากร ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่าน ที่ต่อยอดการศึกษาให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อไป