การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE (รอบลงพื้นที่)

20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียกันตังพิทยากร รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE (รอบลงพื้นที่) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายสันติสุข สันติศาสนสุข ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวมพวงแก้ว เชื้อเชย กรมคุมประพฤติ และนายชัยธวัช พุ่มดอกไม้ (บริษัทเซซูแป เอเจนซี่ จำกัด)