การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง ร่วมกับอำเภอกันตัง ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563