ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

6 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร
และสมาชิกชมรมต้นกล้าอันดามัน ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดแว่นฟ้าธรรมวาส (วัดป่าเตียว) อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง