อำเภอกันตังตรวจความพร้อมในการเปิดเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ผู้แทนนายอำเภอกันตัง นายทศพล วงเวียน ปลัดอำเภอกันตังพร้อมคณะ เข้ามาตรวจความพร้อมในการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนกันตังพิทยากร ในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร จุดบริการล้างมือ และการเว้น ระยะห่างทางสังคม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข