ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการภิญโญ จินตนปัญญา นายปิยะสวัสดิ์ จุฬาวิทยานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันตังพิทยากร และคณะ ได้มีการประชุมในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก รู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ