กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อเตรียมการความพร้อมการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563