ผู้ตรวจราชการ สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

11 มิถุนายน 2563 นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร พร้อมด้วย รองผอ. หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. นำโดยนางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางอังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมาตรวจราชการ ติดตาม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด โดยเสนอขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ผลการสำรวจ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63 พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค และให้คำแนะนำในการดำเนินการ