พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

โรงเรียนกันตังพิทยากร ดำเนินการมอบเงินทุนเสมอภาคทางการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร โดยมีนายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้โรงเรียนขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทีได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามวิสัยทัศน์ ”เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ”